Algemene voorwaarden
 
Geluk voor Handen

Geluk voor handen © 2008-2017 | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Studioregels

Ontwerp, fotografie en realisatie website Studio Haasbroek.nl

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch, sms of per e-mail
gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.
 

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Geluk voor Handen en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 25 uur voorafgaande aan de afspraak aan Geluk voor Handen persoonlijk of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Geluk voor Handen 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Geluk voor Handen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
3. Inspanningen nagelstudio Geluk voor Handen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Geluk voor Handen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
4. Betaling Geluk voor Handen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Geluk voor Handen vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de nagelstudio is betaling in termijnen mogelijk. Cadeaubonnen zijn na aanschaf niet inwisselbaar voor contanten en hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.
5. Personeel in de studio Geluk voor Handen heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Geluk voor Handen dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in Geluk voor Handen medewerkers van de nagelstudio niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Geluk voor Handen.
6. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Geluk voor Handen tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Geluk voor Handen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Geluk voor Handen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Geluk voor Handen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
7. Geheimhouding Geluk voor Handen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Geluk voor Handen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
8. Aansprakelijkheid Geluk voor Handen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. Tevens is Geluk voor Handen niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijv. allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook).
9. Garantie Geluk voor Handen geeft 5 dagen garantie op kunstnagels. Binnen deze periode worden maximaal 2 nagels gerepareerd. Garantie vervalt indien:
- Cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- Cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
- Cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, gepeuterd, geknipt, verkeerd gevijld of opzettelijk afgebroken.
- Cliënt andere producten, dan door GvH geadviseerd, heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
- Cliënt de adviezen voor verzorging van de kunstnagels niet heeft opgevolgd.
- De kunstnagels van de klant, ondanks negatief advies te lang zijn aangebracht (maximaal 1/3 tip, 2/3 nagelbed).
- Cliënt jonger is dan 18 jaar, bij ongesteldheid, zwangerschap, medicijngebruik en/of ziekte.
- Cliënt een nagelbijter is en heeft gekozen voor een
gewone set i.p.v. het nagelbijtarrangement.
10. Beschadiging & diefstal Geluk voor Handen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Geluk voor Handen meldt diefstal altijd bij de politie.
11. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Geluk voor Handen en de behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Geluk voor Handen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. De client zal nooit of te nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen. Indien Geluk voor Handen en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
12. Nail-Art Indien Geluk voor Handen een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Geluk voor Handen. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Geluk voor Handen, de nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.
13. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Geluk voor Handen het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
14. Recht Op elke overeenkomst tussen Geluk voor Handen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.